Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
Aangifte Een verklaring van de belastingplichtige aan de hand waarvan de belastingheffende instantie (een belastingdienst) de verschuldigde belasting kan vaststellen. Aangifte wordt veelal gedaan door middel van een aangifteformulier (schriftelijk of digitaal). Definitief, Fiscaliteit RSS
Aanpassingsblad Decretale akte houdende de aanpassing van de middelenbegroting of de algemene uitgavenbegroting.

Verwant begrip: Begrotingsaanpassing.
Begroting, Definitief RSS
Aanrekeningsregels Regels die gelden voor het moment van registreren van de kosten en opbrengsten in de boekhouding of uitgaven en ontvangsten in de begroting en het toewijzen van deze kosten en opbrengsten aan het correcte boekjaar. Accounting , Definitief RSS
Aanslagbiljet Het aanslagbiljet is het document dat aan de belastingplichtige wordt toegestuurd ter kennisgeving van de belasting die wordt gevestigd. Definitief, Fiscaliteit RSS
Aanslagjaar Het aanslagjaar is het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is. Het aanslagjaar is het jaar waaraan de regelgeving voor de vestiging van de aanslag is gekoppeld.
Het aanslagjaar is te onderscheiden van het belastbaar tijdperk.
Definitief, Fiscaliteit RSS
Aanslagtermijn De periode waarbinnen een belasting geldig kan worden gevestigd. Definitief, Fiscaliteit RSS
Aanslagvoet Onder aanslagvoet verstaat men het toepasselijke tarief. De aanslagvoet kan forfaitair bepaald zijn als een vast bedrag, of procentueel. Definitief, Fiscaliteit RSS
Abattement Een voetvrijstelling van belasting waardoor er op een gedeelte van de belastbare grondslag geen belasting verschuldigd is. Meer specifiek wordt het begrip ook gebruikt voor een (voet)vrijstelling van verkooprecht.

Verwante begrippen: Bij-abattement, Verkooprecht.
Definitief, Fiscaliteit RSS
Activa op de balans Dit zijn de bezittingen die volgens een bepaalde waarde in de balans worden opgenomen. De activa worden in de balans volgens hun liquiditeitsgraad ingedeeld in vaste en vlottende activa. Deze indeling geeft weer hoe vlug de activa kunnen worden omgezet in liquide middelen.
Het totaal van de bezittingen is steeds gelijk aan het totaal van de ondernemingsbronnen of passiva.

Verwante begrippen: balans, passiva op de balans, dubbele boekhouding, economische boekhouding.
Accounting , Definitief RSS
Administratieve begroting Document dat tot en met de begroting 1997 werd opgemaakt en dat de tabellen bevatte waarin, per activiteiten- of bestaansmiddelenprogramma, de basisallocaties werden uitgesplitst in overeenstemming met de economische classificatie. De administratieve begroting werd gevoegd bij de algemene uitgavenbegroting en werd onderworpen aan een met redenen omklede motie waarin het Vlaams Parlement verklaarde dat de administratieve begroting in overeenstemming was met de inhoud en de doelstellingen van de algemene uitgavenbegroting. Thans zijn deze gegevens in feite geïntegreerd in de begrotingstabel van het uitgavendecreet. Begroting, Definitief RSS

Pagina 1 van 23