Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
ESR-vorderingensaldo Is een macro-economisch concept. Het is het saldo van de kapitaalrekening (B9) zoals gedefinieerd in het ESR rekeningenstelsel (Verordening (EU) nr 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie). Bij een vorderingenoverschot (als dat saldo positief is) beschikt een sector over financieringscapaciteit, met name over de mogelijkheid om andere sectoren te financieren. Is dat saldo daarentegen negatief (vorderingentekort), dan moet een sector lenen bij andere sectoren om zijn werking te verzekeren (financieringsbehoefte). Bij de berekening van het saldo tellen o.m. financiële transacties niet mee en tellen bij investeringen niet de investeringskosten maar de investeringsuitgaven mee. Volgens het Verdrag van Maastricht mag het vorderingentekort van een EMU-land niet hoger zijn dan 3% van het BBP. Vlaanderen hanteert dit saldo ook als maatstaf voor het behalen van haar begrotingsdoelstelling.

Verwante begrippen: ESR, Netto te Financieren Saldo.
Begroting, Definitief RSS
Evenredige verdeling In het kader van een beslagprocedure of een andere invorderingsprocedure betekent dit dat de gelden verdeeld zullen worden over de verschillende schuldeisers in functie van de grootte van hun schuldvordering. Algemeen, Definitief RSS
Financiedecreet Als de middelenbegroting – waarbij de regering elk jaar gemachtigd wordt de bestaande belastingen in te vorderen – niet goedgekeurd is op 31 december, machtigt het financiedecreet de regering om vanaf het begin van het betrokken begrotingsjaar over te gaan tot de inning van de belastingsinkomsten en desgevallend een beroep te doen op leningen. Het financiedecreet is dus een voorlopig decreet in afwachting dat het decreet houdende de middelenbegroting wordt goedgekeurd.

Verwante begrippen: Begroting, Algemene uitgavenbegroting, Middelenbegroting.
Begroting, Definitief, Financiën, Fiscaliteit RSS
Fiscale notificatie Een vereenvoudigde procedure van derdenbeslag in het voordeel van de fiscus. In de praktijk gaat het om een derdenbeslag op gelden van bv. een verkoop via notaris. Vooraleer de akte te verlijden vraagt de notaris aan belastinginnende instanties of er nog openstaande schulden van de verkoper gekend zijn. Als dat het geval is, houdt de notaris de achterstallen in op de verkoopsom, en stort hij die zelf door aan de fiscus. De verkoper krijgt in dat geval met andere woorden enkel de verkoopsom verminderd met de achterstallige belastingen. Definitief, Financiën, Fiscaliteit RSS
Fiscale uitgave Een fiscale uitgave is een minderontvangst wegens fiscale tegemoetkoming, voortvloeiend uit een afwijking van het algemeen stelsel van een geheven belasting ten voordele van zekere belastingplichtigen of van zekere economische, sociale, culturele,... activiteiten. De afwijkingen worden beschouwd als belastinguitgave in de mate dat het nagestreefde objectief ook via een rechtstreekse subsidie kan bereikt worden. De fiscale uitgaven worden opgesomd in een bijlage bij het jaarlijks decreet houdende de middelenbegroting. Begroting, Definitief, Fiscaliteit RSS
Functionele classificatie De voorstelling van de overheidsverrichtingen volgens hun bestemming, d.w.z. volgens de verschillende functies en taken die de overheid verzorgt. Sinds enkele jaren volgen zowel de federale overheid als de overheden van de gemeenschappen en de gewesten de functionele classificatie gebaseerd op COFOG (Classification of the Functions of the Government). COFOG is ontwikkeld als een standaardclassificatie om vergelijkingen tussen de budgetten van landen mogelijk te maken. COFOG deelt de activiteiten van de overheid op in hoofd- en subactiviteiten. De tien hoofdactiviteiten zijn:
1. algemene publieke dienstverlening (ondersteuning buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking)
2. defensie
3. veiligheid en justitie
4. economische aangelegenheden
5. leefmilieu
6. woningbeleid en lagere besturen
7. welzijn en gezondheid
8. cultuur, recreatie en religies
9. onderwijs
10. sociale bescherming en zekerheid

Verwant begrip: COFOG.
Begroting, Definitief RSS
Geaffecteerde ontvangsten Ontvangsten die gereserveerd worden voor het dekken van duidelijk omschreven uitgaven. Dit is een afwijking op het beginsel van eenheid van kas van de begroting.

Synoniem: Toegewezen ontvangsten.
Verwante begrippen: Begrotingsfonds, Eenheid van kas.
Begroting, Definitief RSS
Geconsolideerde schuld Som van de schuld van alle tot de consolidatiekring van de Vlaamse overheid behorende entiteiten, met uitzuivering van de onderlinge schulden.

Verwante begrippen: Consolideren, Consolidatiekring.
Definitief, Financiën RSS
Gedeelde belastingen Economische definitie:
Een belasting die zowel qua grondslag, tarieven als vrijstellingen uniform over het grondgebied wordt geheven en waarvan de opbrengst geheel of gedeeltelijk aan de subnationale overheden wordt toegewezen volgens een vooraf, meestal grondwettelijk vastgelegd percentage. In deze definitie kent ons land geen gedeelde belastingen. Het aandeel van de Gewesten (en Gemeenschappen) in de opbrengst van de personenbelasting en de btw is immers niet procentueel vastgelegd.

Definitie in de zin van de Bijzondere financieringswet:
Een Rijksbelasting die op uniforme wijze over het gehele grondgebied van het Rijk wordt geheven en waarvan de opbrengst geheel of gedeeltelijk aan de Gemeenschappen wordt toegewezen. De gedeelde belastingen zijn de btw en de federale personenbelasting. Sinds de zesde staatshervorming spreken we niet meer van gedeelde belastingen (of samengevoegde belastingen in het geval van gewesten) maar van toegewezen gedeelten van de opbrengst van de belastingen. Gedeelde belastingen zoals bedoeld in de Bijzondere Financieringswet waren en zijn nog steeds dotaties. Zo wordt bij gedeelde belastingen de opbrengst geheel of gedeeltelijk aan de subnationale overheden toegewezen wat bij de gedeelde belastingen bedoeld in de Bijzondere Financieringswet nooit het geval is geweest voor de gemeenschappen (of de gewesten).
Begroting, Definitief, Fiscaliteit RSS
Geldmarkt Het geheel van vraag en aanbod aangaande financiële middelen met korte looptijd (= 1 jaar). Definitief, Financiën RSS

Pagina 10 van 23