Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
Afbetalingsplan Toelating om een verschuldigde som in vooraf vastgestelde termijnen te betalen. Om een afbetalingsplan te bekomen vraagt de toekennende instantie meestal bewijsstukken die de behoeftige toestand van de aanvrager moeten staven.

Verwant begrip: aflossing.
Definitief, Financiën RSS
Afcentiem Dit is een korting van één percent op het verschuldigde bedrag van een belasting van een andere overheid.

Verwant begrip: opcentiem.
Definitief, Fiscaliteit RSS
Aflossing Iedere terugbetaling die een schuld vermindert of uitdooft.

Verwant begrip: afbetalingsplan.
Definitief, Financiën RSS
Afschrijvingen De bedragen die tot doel hebben de aanschaffingswaarde verbonden aan een investering te spreiden over de vermoedelijke levens- of gebruiksduur. Het gaat dan om oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa waarvan de levens- of gebruiksduur beperkt is. Door de waardeverminderingen te boeken (“afschrijven”), vermindert de boekhoudkundige waarde van het activum en worden die bedragen als kosten in de resultatenrekening opgenomen. Accounting , Definitief RSS
Algemeenheidsbeginsel De begroting bevat alle ontvangsten en uitgaven zonder onderlinge compensatie. De begroting omvat dus brutogegevens.

Synoniem: Universaliteitsbeginsel.
Begroting, Definitief RSS
Algemene bepalingenwet De wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof. Van deze algemene bepalingen kan niet worden afgeweken maar binnen het kader kunnen gemeenschappen en gewesten eigen regels vaststellen. Accounting , Begroting, Definitief RSS
Algemene rekeningen De algemene rekeningen bestaan uit:
1° een jaarrekening die de volgende elementen bevat:
a) de balans op 31 december;
b) de resultatenrekening, opgesteld op basis van de kosten en de opbrengsten van het afgelopen boekjaar;
2° de rapportering over de uitvoering van de begroting, opgesteld in dezelfde vorm als de begroting;
3° een rapportering die de aansluiting tussen de jaarrekening, vermeld in 1°, en de rapportering, vermeld in 2° bevat;
4° een toelichting bij de balans, de resultatenrekening en de rapportering over de begroting.
Accounting , Definitief RSS
Algemene Toelichting Wordt ook wel algemeen luik van de Memorie van Toelichting genoemd en is een toelichtend document bij het ontwerp van middelen- en uitgavendecreet.
De Algemene Toelichting bevat een verantwoording van de ontvangsten en uitgaven aan de hand van financiële en niet-financiële informatie voor zowel de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer als voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid. Verder bevat de Algemene Toelichting een analyse van de economisch-financiële omgeving waarbinnen de begroting werd opgesteld of aangepast, een toelichting bij het Europees kader en de normering, het overzicht van de netto-beleidsruimte, het overzicht van de schuldevolutie en de berekening en bespreking van het vorderingensaldo.
Begroting, Definitief RSS
Algemene uitgavenbegroting De algemene uitgavenbegroting voorziet in en behelst machtiging tot de uitgaven, per programma, van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest.
De indeling van de algemene uitgavenbegroting volgt volledig de organisatorische structuur van de Vlaamse overheid met zijn indeling in beleidsdomeinen. Elk beleidsdomein telt meerdere entiteiten en begrotingsprogramma’s. Er zijn twee standaardbegrotingsprogramma's die per entiteit kunnen voorkomen: apparaatskredieten (loon- en werkingskosten)en provisies. ’Daarnaast zijn er de beleidsprogramma’s die verbonden zijn met de activiteiten en opdrachten van het beleidsdomein. Het is mogelijk dat éénzelfde programma behartigd wordt door meerdere entiteiten.
Met de goedkeuring van de algemene uitgavenbegroting machtigt het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering om uitgaven te doen ten belope van de kredieten die per programma zijn ingeschreven. De algemene uitgavenbegroting bevat ook een aantal bepalingen waarbij voor het betrokken begrotingsjaar een decretale basis wordt verleend voor het doen van bepaalde uitgaven, alsook begrotingsruiters. De algemene uitgavenbegroting behelst ten slotte de goedkeuring van de begrotingen van de diensten met afzonderlijk beheer, van de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en van de Vlaamse Openbare Instellingen type A.

Verwante begrippen: Middelenbegroting, Begroting, Financiedecreet.
Begroting, Definitief RSS
Ambtshalve ontheffing Wanneer een teveel aan belastingen werd ingekohierd, kan deze overbelasting ambtshalve worden kwijtgescholden. Dit kan wanneer de overbelasting te wijten is aan materiële vergissingen van de administratie, aan een dubbele belasting, of aan het licht komt door nieuwe bescheiden of feiten die de belastingplichtige aanbrengt. Definitief, Fiscaliteit RSS

Pagina 2 van 23