Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
Waarborgen Om de opname van een krediet voor bepaalde doelgroepen te vereenvoudigen en te stimuleren, verleent de Vlaamse overheid waarborgen. Indien de schuldenaar nalaat het opgenomen krediet terug te betalen en zodoende in gebreke gesteld worden, zal de Vlaamse overheid de schuld op zich nemen en op een later tijdstip trachten terug te vorderen van degene die in gebreke gesteld werd. Binnen de Vlaamse overheid ligt de nadruk op 3 soorten waarborgen:
1.Waarborgen verstrekt aan lokale overheden of verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid.
2.Waarborgen gedekt door onderliggende activa: veelal beschikt de Vlaamse overheid hier over voldoende zekerheden om de uitgewonnen bedragen in substantiële mate terug te winnen. Deze zekerheid is bijvoorbeeld een hypotheek.
3.Waarborgen verleend in het kader van het economisch beleid van de Vlaamse overheid.
Definitief, Financiën RSS
Wachtgeld Een rekening waarop tijdelijk ontvangsten worden opzij gezet om reden van niet-onmiddellijke toewijsbaarheid. Definitief, Financiën RSS
Wettelijkheidsbeginsel Dit houdt in dat de Vlaamse Regering, zowel voor het innen van belastingen als voor het doen van uitgaven, de voorafgaande instemming van het Vlaams Parlement moet hebben in de vorm van een decreet. Begroting, Definitief RSS
Woonbonus Dit is een belastingvermindering die sinds 2005 in de personenbelasting bestaat voor belastingplichtigen die een hypothecaire lening aangegaan zijn voor het verwerven of behouden van een enige en eigen woning. Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 werd de Vlaamse woonbonus omgevormd tot de geïntegreerde woonbonus, voor zowel enige als niet-enige woningen.
Bron: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/lenen/belastingvermindering-voor-de-enige-en-eigen-woning-woonbonus
Definitief, Fiscaliteit RSS

Pagina 23 van 23