Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
Analytische boekhouding Deze boekhouding is een verfijning bij het boeken van kosten en/of opbrengsten met het oog op het genereren van managementinformatie. Men kan de kosten versleutelen per kostenplaats, kostensoort en kostendrager. Het beïnvloedt de juistheid en de volledigheid van de boekhouding niet. Het genereert alleen meer gedetailleerde informatie over de inhoud van de boekingen. Accounting , Definitief RSS
Annualiteitsbeginsel Synoniem: Eenjarigheidsbeginsel. Begroting, Definitief RSS
Apparaatskrediet Dit programma groepeert alle personeels-, werkings- en uitrustingskosten betreffende de administratieve entiteit waarop het programma slaat. Begroting, Definitief RSS
Artikel Afhankelijk van de context waarin het gebruikt wordt, kent dit begrip verschillende definities.

Verwante begrippen: kohierartikel, kadastrale legger, begrotingsartikel.
Accounting , Algemeen, Begroting, Definitief, Fiscaliteit RSS
Authentieke akte Akte die in een specifieke, door de wet voorziene vorm is opgemaakt door daartoe speciaal bevoegde openbare ambtenaren (zoals o.a. notarissen en ambtenaren van de burgerlijke stand)
Door registratie wordt de authentieke akte tegenstelbaar aan derden.

Verwant begrip: onderhandse akte.
Algemeen, Definitief RSS
Balans Overzicht van de waarde van alle "bezittingen" (= de activa of de aanwending van het vermogen) van een organisatie en van alle "middelen" die nodig waren om die bezittingen te financieren (= de passiva of de oorsprong van het vermogen).
Aangezien elke aanwending van vermogen op een of andere wijze gefinancierd moet worden, moet de balans steeds in evenwicht zijn.

Verwante begrippen: activa op de balans, passiva op de balans.
Accounting , Definitief RSS
Bankier van de Vlaamse Overheid De bankiers van de Vlaamse overheid zijn de, na een gunningsprocedure, aangeduide banken voor andere dan de contractueel vastgelegde taken in het kassierscontract (vb. beleggingen). Definitief, Financiën RSS
Basisallocatie Verdere onderverdeling van de begrotingsartikelen uit de algemene uitgavenbegroting en de middelenbegroting. De basisallocaties zijn het niveau waarop de boekhouding en de budgettaire aanrekening gebeurt. Accounting , Begroting, Definitief RSS
Begroting Een raming van de vermoedelijke ontvangsten (middelenbegroting) en van de vermoedelijke uitgaven (uitgavenbegroting) voor een begrotingsperiode. In het publiek recht is een begroting bovendien een machtiging van het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om de inkomsten te innen overeenkomstig de geldende belastingregels en om uitgaven te doen binnen de door de begroting vastgestelde perken. De indeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap is gebaseerd op de organisatorische indeling van de Vlaamse overheid in beleidsdomeinen. De begroting wordt evenwel goedgekeurd op het niveau van de programma’s.

Verwante begrippen: Algemene uitgavenbegroting, Middelenbegroting, Financiedecreet.
Begroting, Definitief RSS
Begrotingsaanpassing Het onderzoek van de initiële begroting dat ten minste één maal per jaar verplicht is, om enerzijds overschotten en anderzijds overschrijdingen of tekorten preventief op te sporen, op basis waarvan corrigerende maatregelen (bijsturing van de initiële begroting) kunnen worden genomen. De eerste aanpassing van de begroting moet uiterlijk 27 april van het lopende jaar bij het Vlaams Parlement worden ingediend en uiterlijk 30 juni door het Vlaams Parlement worden goedgekeurd.

Verwant begrip: Aanpassingsblad.
Begroting, Definitief RSS

Pagina 3 van 23