Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
Begrotingsakkoord Elk voorstel dat aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd en waarbij de ontvangsten of de uitgaven worden beïnvloed, dient voor akkoord aan de minister bevoegd voor de begroting te worden voorgelegd. Zonder het voorafgaandelijke begrotingsakkoord kan de Vlaamse Regering geen beslissing nemen over een voorstel met financiële impact. In het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak ligt vast voor welke dossiers een begrotingsakkoord is vereist. Begroting, Definitief RSS
Begrotingsartikel Verdere onderverdeling van de inhoudelijke structuurelementen in de algemene uitgavenbegroting en de middelenbegroting, voor een grotere transparantie of voor een opdeling in soorten kredieten.

Verwant begrip: inhoudelijk structuurelement.
Begroting, Definitief RSS
Begrotingsberaadslaging In dringende gevallen, veroorzaakt door uitzonderlijke of onvoorzienbare omstandigheden, kan de Vlaamse Regering, bij gemotiveerde beraadslaging, machtiging verlenen om verbintenissen aan te gaan en verplichtingen te boeken boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, voor het door de beraadslaging vastgestelde bedrag. De machtigingen, vermeld in de beslissing worden opgenomen in een ontwerp van decreet waarbij de nodige kredieten worden geopend.

Synoniem: Deliberatie.
Begroting, Definitief RSS
Begrotingscontrole De controle op de uitvoering van de begroting en de evaluatie ervan door de uitvoerende macht zelf. Begroting, Definitief RSS
Begrotingsfonds Fonds opgericht door een normatief decreet waarbij bepaalde ontvangsten voorbestemd worden om bepaalde uitgaven te financieren. Dit is dus een afwijking op het algemene principe van eenheid van kas.

Verwante begrippen: Geaffecteerde ontvangsten, Toegewezen ontvangsten, Variabel krediet.
Begroting, Definitief RSS
Begrotingsinstructies Omzendbrief met verduidelijking van het algemene begrotingsbeleid : beleidsaccenten, conjunctuurgegevens, technische parameters (bijvoorbeeld inflatie, evolutie loonkosten, brandstofprijzen, enzovoort). Daarnaast schetsen de begrotingsinstructies ook de verdere procedure voor het opstellen van de begroting (initiële begroting of begrotingsaanpassing). Deze omzendbrief wordt, na mededeling aan de Vlaamse Regering, door de minister, bevoegd voor de begroting, ondertekend en verspreid. Begroting, Definitief RSS
Begrotingsjaar De periode waarvoor een begroting wordt opgesteld, goedgekeurd en ten uitvoer gelegd. Het begrotingsjaar loopt in België van 1 januari tot en met 31 december. Begroting, Definitief RSS
Begrotingsrecht Het geheel van regels in verband met het opstellen, het goedkeuren en het ten uitvoer leggen van de begrotingen van de overheidsbesturen. Het begrotingsrecht wordt beheerst door de volgende beginselen:
a) de éénjarigheid (annualiteit);
b) de algemeenheid (universaliteit);
c) de eenheid van kas;
d) de specialiteit.

Verwante begrippen: Eenjarigheidsbeginsel, Universaliteitsbeginsel, Eenheid van kas, Specialiteitsbeginsel.
Begroting, Definitief RSS
Begrotingsruiter Een bepaling opgenomen in een begrotingsdecreet om uitzonderlijke kredietoverdrachten over begrotingsjaren heen mogelijk te maken. Dit is een uitzondering op het éénjarigheidsbeginsel. Soms wordt de term begrotingsruiter ook oneigenlijk gebruikt om alle decreetsbepalingen uit een begrotingsdecreet te benoemen.

Verwant begrip: Eenjarigheidsbeginsel.
Begroting, Definitief RSS
Begrotingstabel Tabel voorkomend in de algemene uitgavenbegroting en in de middelenbegroting waarin de kredieten per beleidsdomein, per entiteit, per programma en per begrotingsartikel gedetailleerd worden weergegeven.

Verwant begrip: Administratieve begroting.
Begroting, Definitief RSS

Pagina 4 van 23