Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
Belastbaar feit Voorwerp op basis waarvan de belasting is georganiseerd. Een feit dat binnen het kader van een specifieke belasting “belastbaar” wordt geacht, onafhankelijk van de periodiciteit van heffing, omdat voldaan wordt aan de wettelijke vereisten om de belasting verschuldigd te maken. Definitief, Fiscaliteit RSS
Belastbare materie Datgene wat de belasting doet ontstaan, wat aanleiding geeft tot een heffing.
Bron: Parlementaire stukken Kamer van Volksvertegenwoordigers, docnr. 50k1186/007, blz. 157.
Definitief, Fiscaliteit RSS
Belasting Een bijdrage door overheden opgelegd aan de personen of groepen die gevestigd zijn op het grondgebied van die instellingen of die er belangen hebben, dit om de overheidsfinanciën in het algemeen te dekken.

Verwant begrip: Heffing.
Definitief, Fiscaliteit RSS
Belastingkrediet Een fiscaal voordeel dat rechtstreeks verrekend wordt op de te betalen belasting. Het valt grosso modo in twee categorieën in te delen:
A) Het terugbetaalbaar belastingkrediet (negatieve belasting):
Dit is de meest voorkomende betekenis van het begrip belastingkrediet. Het fiscaal voordeel wordt hierbij niet beperkt tot de verschuldigde belasting maar de belastingplichtige krijgt indien hij onvoldoende belastingen verschuldigd is, een bedrag uitbetaald door de fiscus. Om die reden wordt soms ook gesproken over een “negatieve” belasting.
Bron:www.belgium.be/nl/belastingen/inkomstenbelastingen/particulieren_en_zelfstandigen/belastingvoordelen
B) (Niet-terugbetaalbaar) belastingkrediet:
In deze gevallen is het fiscaal voordeel steeds beperkt tot de verschuldigde belasting. De verschuldigde belasting kan dus dalen, maar zal nooit onder nul euro gaan (geen negatieve belasting). De fiscus betaalt dus geen bedrag uit aan de belastingplichtige.
De term belastingkrediet wordt hier soms gebruikt om aan te tonen dat het fiscaal voordeel geen effect heeft op de opcentiemen geheven ten behoeve van een andere overheid.
Definitief, Fiscaliteit RSS
Beleidskredieten In de context van de berekening van het ESR-vorderingensaldo.
Het geheel van kredieten waarmee de overheid een beleid kan voeren, waarmee met andere woorden nieuwe verbintenissen kunnen worden aangegaan.
Tot de beleidskredieten worden gerekend :
a) de vastleggingskredieten van de ministeries en van de tot de consolidatiekring behorende instellingen;
b) de vastleggingsmachtigingen;
c) de toegewezen ontvangsten als indicator van de variabele vastleggingskredieten.

Verwante begrippen: vastleggingskrediet, vastleggingsmachtiging, toegewezen ontvangsten, variabel krediet.
Begroting, Definitief RSS
Bescheiden woning Een woning waarvan het (niet-geïndexeerde) kadastraal inkomen kleiner is dan of gelijk aan 745 EUR. Mits voldaan wordt aan een aantal specifieke voorwaarden, kan een vermindering van onroerende voorheffing worden toegekend voor bescheiden woningen.
Voormelde grens wordt ook gebruikt als criterium voor het verlaagd tarief van 5% inzake het verkooprecht, het klein beschrijf. De grens wordt daarbij verhoogd naargelang het aantal kinderen ten laste van de koper.

Verwant begrip: Klein beschrijf.
Definitief, Fiscaliteit RSS
Beslag onder derden Beslag gelegd op de schuldvordering die een schuldenaar heeft op een derde. Deze derde is de derde-beslagene.

Synoniem: derdenbeslag.
Definitief, Financiën RSS
Betaalkredieten In de context van de berekening van het ESR-vorderingensaldo.
Het geheel van kredieten waarmee eerder aangegane verbintenissen kunnen worden betaald.
Tot de betaalkredieten worden gerekend:
a) de vereffeningskredieten;
b) de correlatieve kredieten;
c) de variabele vereffeningskredieten.

Verwante begrippen: vereffeningskrediet, correlatief krediet, variabel krediet.
Begroting, Definitief RSS
Bezwaar(schrift) Een rechtshandeling van een belastingplichtige waardoor deze bij het personeelslid bevoegd om over bezwaarschriften te oordelen, schriftelijk en gemotiveerd te kennen geeft dat hij niet akkoord gaat met de aanslag op zijn naam gevestigd. Definitief, Fiscaliteit RSS
Bij-abattement Een bijkomende voetvrijstelling inzake het verkooprecht voor het aangaan van een hypothecaire lening waarvoor evenwel ook de voorwaarden van het abattement dienen vervuld te zijn.

Verwante begrippen: Abattement, Verkooprecht.
Definitief, Fiscaliteit RSS

Pagina 5 van 23