Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
Bijzondere financieringswet Dit is de verkorte naam van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. Deze wet bepaalt over welke financiële middelen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de drie gewesten beschikken en regelt ook de bevoegdheden van de gewesten inzake de oneigenlijke gewestbelastingen. Voor de Duitstalige Gemeenschap is er een afzonderlijke wet. Begroting, Definitief RSS
Blote eigenaar Juridische term voor naakte eigenaar. Diegene aan wie het goed toebehoort, maar waarbij het genot van het goed gaat naar een vruchtgebruiker. De blote eigenaar bezit bijvoorbeeld de ouderlijke woning, waarop een van de ouders een vruchtgebruik heeft.

Synoniem: Naakte eigenaar.
Definitief, Fiscaliteit RSS
Boekhoudklasse Het rekeningenschema voor het voeren van de boekhouding bevat hoofdrubrieken of boekhoudklassen:
- Rekeningen van de balans (klassen 1 tot en met 5)
- Rekeningen van de resultatenrekening (klasse 6 en 7).
Accounting , Definitief RSS
Bruto te financieren saldo Dit is de som van het netto te financieren saldo en van de aflossingen op de geconsolideerde schuld en van de terugbetalingen van de leningen. Het stemt overeen met het totale bedrag waarvoor de overheid in de loop van het betrokken jaar leningen zal moeten afsluiten. Delging van kortetermijnschulden worden niet opgenomen in het bruto te financieren saldo. Zij worden beschouwd als van louter kas-technische aard. Definitief, Financiën RSS
Budgettair implementatieplan Specifieke vorm van begrotingscontrole waarbij de dossiersgewijze controle door de Inspectie van Financiën en de minister van Begroting wordt vervangen door een protocol dat voor een volledig jaar geldt. Begroting, Definitief RSS
Cash-pooling Cash-pooling is een techniek die gebruikt wordt om het liquiditeitsbeheer van rekeningen te optimaliseren. Het houdt in dat de saldi van de opgenomen rekeningen in het systeem worden gecombineerd tot één saldo, aangehouden in een centrale rekening. Enkel op deze ‘globale staat’ worden interesten verrekend. (zie ook Centraal Financieringsorgaan CFO). Deze pooling kan effectief gebeuren of fictief. Tekorten op één rekening worden immers gecompenseerd door overschotten op een andere. Dit resulteert in een gunstigere renteafrekening. Bovendien wordt vermeden dat agentschappen met een negatief (positief) saldo op korte termijn moeten gaan ontlenen (beleggen).
Definitief, Financiën RSS
Centraal financieringsorgaan CFO Het Centraal Financieringsorgaan (CFO) is een begrip dat gebruikt wordt om de Vlaamse ‘cash-pooling’ van rekeningen van een aantal Vlaamse Rechtspersonen te duiden.

Verwant begrip: cash-pooling.
Definitief, Financiën RSS
COFOG Classification of the Functions of the Government.
COFOG is ontwikkeld door de VN als een standaardclassificatie om vergelijkingen tussen de budgetten van landen mogelijk te maken. COFOG deelt de activiteiten van de overheid op in hoofd- en subactiviteiten. De tien hoofdactiviteiten zijn :
1. algemene publieke dienstverlening (ondersteuning buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking)
2. defensie
3. veiligheid en justitie
4. economische aangelegenheden
5. leefmilieu
6. woningbeleid en lagere besturen
7. welzijn en gezondheid
8. cultuur, recreatie en religies
9. onderwijs
10. sociale bescherming en zekerheid)

Verwant begrip: Functionele classificatie.
Begroting, Definitief RSS
Consolidatiekring De verzameling van instellingen die in overeenstemming met het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen, vermeld in EU-verordening nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie, deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid door onder sectorale code 13.12 te ressorteren. De consolidatiekring geeft bijgevolg aan voor welke groep van instellingen men dient te komen tot een geconsolideerde begroting en jaarrekening.

Verwante begrippen: Consolideren, Geconsolideerde schuld.
Accounting , Begroting, Definitief RSS
Consolideren Begrotingscontext: Het samenvoegen van respectievelijk de geraamde ontvangsten en uitgaven van enerzijds de Vlaamse ministeries en anderzijds de instellingen met sectorale code 13.12 die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid om op die manier het resultaat van de Vlaamse begroting voor een bepaald jaar te bekomen. Bij het samenvoegen worden interrelaties tussen de Vlaamse ministeries en de Vlaamse instellingen geneutraliseerd teneinde dubbeltellingen te vermijden.
Boekhoudkundige context:De techniek om de elementen uit de diverse individuele jaarrekeningen in een groepsrekening over te nemen. De louter onderlinge transacties binnen de groep worden voor deze totaalvoorstelling na afstemming geneutraliseerd.

Verwante begrippen: Consolidatiekring, Geconsolideerde schuld.
Accounting , Begroting, Definitief RSS

Pagina 6 van 23