Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
Controleur van de vastleggingen Het personeelslid dat aangesteld was voor het uitvoeren van boekhoudkundige controles voorafgaand aan de vastlegging of de vereffening (voorafgaand visum). Deze controles bestonden erin dossiers welke aangerekend werden op vastleggingskredieten te controleren op rechtmatigheid en volledigheid. Sinds 1 januari 2016 is de functie van controleur van de vastleggingen afgeschaft en vervangen door een ex post rapportering en monitoring. De afschaffing kadert binnen het principe van single audit. Accounting , Definitief RSS
Correlatief krediet Krediet waarmee de vereffeningen ingevolge eerder aangegane verbintenissen door de Vlaamse rechtspersoon enerzijds en ingevolge voorziene vastleggingsmachtigingen aan die Vlaamse Rechtspersoon anderzijds kunnen worden uitgevoerd.

Verwant begrip: Vastleggingsmachtiging.
Accounting , Begroting, Definitief RSS
Debudgettering Term die aangeeft dat een bepaalde uitgave niet in de begroting voorkomt, ook al wordt ze effectief verricht. Debudgettering kan verschillende vormen aannemen, onder meer via :
a) overdracht van bepaalde taken aan rechtspersonen die niet tot de sector overheid behoren;
b) machtiging tot prefinanciering van uitgaven, meestal investeringen waarvan de lasten versnipperd worden ingeschreven in latere begrotingen ;
c) handelingen die rechtstreeks door de schatkist betaald worden.
Begroting, Definitief RSS
Decreetsbepaling In de context van de begroting: artikel in het beschikkend gedeelte van het begrotingsdecreet dat een afwijking toelaat op de principes van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, ook Rekendecreet genoemd. Begroting, Definitief RSS
Deliberatie Synoniem: Begrotingsberaadslaging. Begroting, Definitief RSS
Derdenbeslag Synoniem: Beslag onder derden. Definitief, Financiën RSS
Derdengelden Gelden die de Schatkist int voor rekening van derden en later aan de begunstigden doorstort. Definitief, Financiën RSS
Derdengeschillen Betalingen die door een juridisch beletsel niet bij de oorspronkelijke begunstigde mogen terechtkomen, bijvoorbeeld:
- wedden waarop beslag gelegd wordt of waarvoor een loonafstand werd betekend;
- betalingen voor werken, leveringen, diensten en toelagen aan een onderneming die failliet gegaan is;
- het betalen van in pand gegeven vorderingen;
- betalingen bij overlijden van de begunstigde.

Binnen de Vlaamse overheid staat de Dienst Derdengeschillen van het departement Financiën en Begroting in voor de afhandeling van deze derdengeschillen.
Definitief, Financiën RSS
Desaffectatie Proces waarbij eerder aan een begrotingsfonds toegewezen ontvangsten hun geaffecteerd karakter verliezen en als dusdanig niet meer bestemd kunnen worden voor bepaalde uitgaven. Definitief, Begroting RSS
Dienst van de belasting De dienst van de belasting omvat de vaststelling van de belastinggrondslag, de berekening van de belasting, de controle van de belastinggrondslag en van de belasting, de daarop betrekking hebbende betwistingen (zowel administratief als gerechtelijk), de inning en de invordering van de belastingen (met inbegrip van de kosten en de intresten). De dienst van de belasting is een begrip dat gehanteerd wordt in de Bijzondere Financieringswet om te duiden op alles wat betrekking heeft op de inning en invordering van de belasting. Definitief, Fiscaliteit RSS

Pagina 7 van 23