Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
Directe schuld Een schuldcategorie die binnen de Vlaamse overheid de financiële instrumenten (leningen, effecten, leasing, kasfaciliteit, …) bevat, hetzij uitgegeven of aangegaan door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest, ofwel contractueel overgenomen door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest. Definitief, Financiën RSS
Directe schuldgraad De procentuele verhouding van de directe schuld ten opzichte van de geconsolideerde inkomsten van het Vlaamse Gewest / Gemeenschap. Definitief, Financiën RSS
Domeinbeheer Het beheer van (roerende en onroerende) goederen die eigendom zijn van een publiekrechtelijke rechtspersoon. Algemeen, Definitief RSS
Dotatie Sinds de inwerkingtreding van het Rekendecreet in 2012 behoort de term ‘dotatie’ niet meer tot de algemene budgettaire terminologie, en slaat dit enkel nog op de financiering van het Vlaams Parlement.

De overige vroegere ‘dotaties’, zijn nu ‘toelages’.

Verwant begrip: Toelage.
Begroting, Definitief RSS
Dubbele boekhouding Verwante begrippen: Economische boekhouding, Activa op de balans, Passiva op de balans, Resultatenrekening. Accounting , Definitief RSS
Dubieuze vorderingen Vorderingen waarvan het twijfelachtig is of ze ooit geheel of gedeeltelijk zullen ontvangen worden. Wanneer vastgesteld wordt dat er problemen zullen optreden bij de inning van de vordering, kan men beslissen om in de boekhouding deze vordering als dubieus aan te duiden en de nodige waardevermindering te boeken.

Verwant begrip: Vorderingen.
Accounting , Definitief, Financiën RSS
Duration “Duration” is een meetinstrument voor de effectieve looptijd van een obligatie of een schuldportefeuille. Het laat toe om verschillende obligaties of schuldportefeuilles op gelijke noemer te zetten om ze zo met elkaar te kunnen vergelijken. Definitief, Financiën RSS
Economische boekhouding Het systeem van dubbel boekhouden is een methode van boekhouden, waarbij het vermogen van de onderneming vanuit een dubbel standpunt wordt bekeken: de oorsprong en de aanwending van de middelen.

Verwante begrippen: Dubbele boekhouding, Activa op de balans, Passiva op de balans, Resultatenrekening.
Accounting , Definitief RSS
Economische classificatie Rangschikking van de overheidsuitgaven en -ontvangsten volgens macro-economische criteria (wedden, werkingsmiddelen, subsidies, overdrachten, investeringen, enzovoort), waardoor de verrichtingen van de overheid kunnen worden ingepast in het systeem van de nationale boekhouding (de nationale rekeningen).

Verwant begrip: ESR.
Accounting , Definitief RSS
Economische rekeningen Het algemeen rekeningstelsel bevat de economische rekeningen waarmee de boekhouding wordt gevoerd. Voor de Vlaamse overheid is het rekeningenstelsel gebaseerd op de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel vermeld in het Koninklijk Besluit van 12 september 1983 (MAR). Accounting , Definitief RSS

Pagina 8 van 23