Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
Eenheid van kas In beginsel zijn de gezamenlijke ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bestemd voor de gezamenlijke uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. Uitzondering hierop vormen de begrotingsfondsen.

Verwante begrippen: Begrotingsfonds, Niet-affectatie van de ontvangsten.
Begroting, Definitief RSS
Eenjarigheidsbeginsel De begrotingen worden jaarlijks goedgekeurd en de belastingwetten worden jaarlijks vernieuwd via een bepaling in een middelenbegroting.
Bron: art. 171 GW

Synoniem: Annualiteitsbeginsel.
Begroting, Definitief RSS
Effectisering De techniek waarbij de houder van de schuldvordering over de mogelijkheid beschikt om deze aan derden onder de vorm van effecten over te dragen. Definitief, Financiën RSS
Eigenaar Persoon aan wie het goed toebehoort en die dus het recht heeft om er op de meest volstrekte wijze het genot van te hebben en over het goed te beschikken. Definitief, Fiscaliteit RSS
Eigenlijke gewestbelasting Belasting die tot stand gekomen is via decreet of ordonnantie en waarvan de volledige bevoegdheid op basis van de grondwet aan de gewesten toekomt. Vb. de milieuheffingen en de planbatenheffing.

Verwante begrippen: Gewestbelastingen, Oneigenlijke gewestbelasting.
Definitief, Fiscaliteit RSS
Eindejaarsverrichtingen Het geheel van activiteiten die het einde van een boekhoudkundig jaar beschrijven en de centrale boekhouding toelaten het jaareinde op een gestructureerde manier (planning en timing) te organiseren. Ze worden jaarlijks beschreven in de omzendbrief Eindejaarsinstructies. Accounting , Definitief RSS
EMTN EMTN staat voor European Medium Term Notes. Via het EMTN-programma kan de Vlaamse overheid op de internationale financiële markten schuldpapier uitgeven voor een maximum uitstaand bedrag, momenteel 10 miljard euro, en zodoende de benodigde financiële middelen ophalen. Definitief, Financiën RSS
Encours Verbintenissen worden vastgelegd voor het totale bedrag van de verplichtingen die eruit voortvloeien, met een inschatting van de uitvoeringstermijn. Het encours is het verschil tussen de vastgelegde bedragen en de reeds aangerekende verplichtingen. Het is een nuttig instrument bij de opmaak van de uitgavenbegroting, meer bepaald bij de bepaling van de benodigde vereffeningskredieten. Via het invullen van de betaalkalender bij de registratie van de verbintenissen, kent men de noodzaak aan vereffeningskredieten per jaar. Accounting , Begroting, Definitief RSS
Erfpacht Tijdelijk zakelijk recht op een onroerend goed, dat bij onderlinge overeenkomst voor een lange termijn (van 27 tot 99 jaar) wordt gevestigd, tegen een vergoeding. Een erfpachter heeft o.a. het recht om het goed te bebouwen en te beplanten. Na afloop van het recht van erfpacht treedt de erfpachtgever opnieuw in de volle eigendom van het onroerend met inbegrip van alle door de erfpachtnemer opgerichte gebouwen en aangebrachte verbeteringswerken. In de erfpachtovereenkomst hebben de eigenaar en de erfpachter steeds de mogelijkheid een andere regeling, dan deze bepaald door de wet, aan te nemen. Definitief, Fiscaliteit RSS
ESR Het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen (ESR) bevat de registratieregels die moeten worden toegepast om een onderling samenhangende, betrouwbare en vergelijkbare kwantitatieve beschrijving van de economieën van de lidstaten te verkrijgen. Het is bestemd voor de instellingen van de Europese Unie, voor de regeringen en voor de deelnemers aan het economisch en sociaal leven, die hun besluiten baseren op geharmoniseerde en betrouwbare statistieken. Het ESR is een belangrijk beleids- en beheersinstrument van en voor de Europese Unie.

Verwante begrippen: Economische classificatie, ESR-vorderingensaldo.
Algemeen, Begroting, Definitief RSS

Pagina 9 van 23