Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
Algemene Toelichting Wordt ook wel algemeen luik van de Memorie van Toelichting genoemd en is een toelichtend document bij het ontwerp van middelen- en uitgavendecreet.
De Algemene Toelichting bevat een verantwoording van de ontvangsten en uitgaven aan de hand van financiële en niet-financiële informatie voor zowel de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer als voor de rechtspersonen die deel uitmaken van de Vlaamse deelstaatoverheid. Verder bevat de Algemene Toelichting een analyse van de economisch-financiële omgeving waarbinnen de begroting werd opgesteld of aangepast, een toelichting bij het Europees kader en de normering, het overzicht van de netto-beleidsruimte, het overzicht van de schuldevolutie en de berekening en bespreking van het vorderingensaldo.
Begroting, Definitief RSS
Uitgaven op kasbasis Werkelijk betaalde uitgaven. Definitief, Financiën RSS
Ambtshalve ontheffing Wanneer een teveel aan belastingen werd ingekohierd, kan deze overbelasting ambtshalve worden kwijtgescholden. Dit kan wanneer de overbelasting te wijten is aan materiële vergissingen van de administratie, aan een dubbele belasting, of aan het licht komt door nieuwe bescheiden of feiten die de belastingplichtige aanbrengt. Definitief, Fiscaliteit RSS
Dubieuze vorderingen Vorderingen waarvan het twijfelachtig is of ze ooit geheel of gedeeltelijk zullen ontvangen worden. Wanneer vastgesteld wordt dat er problemen zullen optreden bij de inning van de vordering, kan men beslissen om in de boekhouding deze vordering als dubieus aan te duiden en de nodige waardevermindering te boeken.

Verwant begrip: Vorderingen.
Accounting , Definitief, Financiën RSS
Belastbaar feit Voorwerp op basis waarvan de belasting is georganiseerd. Een feit dat binnen het kader van een specifieke belasting “belastbaar” wordt geacht, onafhankelijk van de periodiciteit van heffing, omdat voldaan wordt aan de wettelijke vereisten om de belasting verschuldigd te maken. Definitief, Fiscaliteit RSS
Registratiebelasting Verzamelterm voor de schenkbelasting, het verkooprecht, het verdeelrecht en het recht op hypotheekvestiging.

Verwante begrippen: Schenkbelasting, Verkooprecht, Verdeelrecht, Recht op hypotheekvestiging.
Definitief, Fiscaliteit RSS
Dubbele boekhouding Verwante begrippen: Economische boekhouding, Activa op de balans, Passiva op de balans, Resultatenrekening. Accounting , Definitief RSS
Kredietherverdeling Verrichting die erin bestaat een krediet ingeschreven op een basisallocatie of op een begrotingsartikel geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar respectievelijk één of meerdere andere basisallocaties of begrotingsartikels volgens de regels bepaald in het Rekendecreet en de uitvoeringsbesluiten bij het Rekendecreet of volgens de specifieke regels opgenomen in het uitgavendecreet.

Synoniemen: Kredietherschikking, Kredietoverschrijving, Overschrijving van kredieten, Herschikking van kredieten, Herverdeling van kredieten.
Accounting , Begroting, Definitief RSS
Kapitaalontvangsten Vermogensoverdrachten van derden (waaronder vermogensbelastingen), opbrengsten van verkopen van duurzame goederen, terugbetalingen van kredieten door derden en verkoop van participaties.

Verwant begrip: Kapitaaluitgaven.
Accounting , Begroting, Definitief, Financiën RSS
Kapitaaluitgaven Vermogensoverdrachten aan derden, investeringen, kredietverleningen aan derden en deelnemingen.

Verwant begrip: Kapitaalontvangsten.
Accounting , Begroting, Definitief, Financiën RSS

Pagina 1 van 23