Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
Woonbonus Dit is een belastingvermindering die sinds 2005 in de personenbelasting bestaat voor belastingplichtigen die een hypothecaire lening aangegaan zijn voor het verwerven of behouden van een enige en eigen woning. Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 werd de Vlaamse woonbonus omgevormd tot de geïntegreerde woonbonus, voor zowel enige als niet-enige woningen.
Bron: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/lenen/belastingvermindering-voor-de-enige-en-eigen-woning-woonbonus
Definitief, Fiscaliteit RSS
Wettelijkheidsbeginsel Dit houdt in dat de Vlaamse Regering, zowel voor het innen van belastingen als voor het doen van uitgaven, de voorafgaande instemming van het Vlaams Parlement moet hebben in de vorm van een decreet. Begroting, Definitief RSS
Wachtgeld Een rekening waarop tijdelijk ontvangsten worden opzij gezet om reden van niet-onmiddellijke toewijsbaarheid. Definitief, Financiën RSS
Waarborgen Om de opname van een krediet voor bepaalde doelgroepen te vereenvoudigen en te stimuleren, verleent de Vlaamse overheid waarborgen. Indien de schuldenaar nalaat het opgenomen krediet terug te betalen en zodoende in gebreke gesteld worden, zal de Vlaamse overheid de schuld op zich nemen en op een later tijdstip trachten terug te vorderen van degene die in gebreke gesteld werd. Binnen de Vlaamse overheid ligt de nadruk op 3 soorten waarborgen:
1.Waarborgen verstrekt aan lokale overheden of verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid.
2.Waarborgen gedekt door onderliggende activa: veelal beschikt de Vlaamse overheid hier over voldoende zekerheden om de uitgewonnen bedragen in substantiële mate terug te winnen. Deze zekerheid is bijvoorbeeld een hypotheek.
3.Waarborgen verleend in het kader van het economisch beleid van de Vlaamse overheid.
Definitief, Financiën RSS
Vruchtgebruiker Iemand die het recht heeft om van andermans goed het genot (bewoning of huuropbrengst) te hebben, evenwel onder de verplichting de zaak zelf in stand te houden. Zo krijgt ten gevolge van het overlijden van n van de echtgenoten, de langstlevende echtgenoot meestal het vruchtgebruik van de gemeenschappelijke woning, terwijl de kinderen de blote eigenaars zijn.
Bron: artikel 578 e.v. B.W. (Burgerlijk Wetboek).
Definitief, Fiscaliteit RSS
Vrijstelling De gevallen waarin de belastbare materie of (een gedeelte van) de heffingsgrondslag aan de belasting ontsnapt. In engere zin duidt het enkel op vrijstelling van heffingsgrondslag.
Bron: definities bij 5de staatshervorming (Parl. St. Kamer, Docnr. 50k1183/007, blz. 157).
Definitief, Fiscaliteit RSS
Vorderingen De rechten die tijdens het begrotingsjaar ten bate van de gemeenschap of het gewest worden vastgesteld. Zij worden geboekt als opbrengst.

Verwant begrip: Dubieuze vorderingen.
Accounting , Definitief RSS
Voorlopige twaalfden Synoniem: Voorlopig krediet. Accounting , Begroting, Definitief RSS
Voorlopig krediet Een krediet dat door het parlement aan de regering wordt toegekend voor ten hoogste vier maanden als de algemene uitgavenbegroting niet goedgekeurd is vóór 1 januari van het begrotingsjaar. Het kan worden beschouwd als een voorschot op de nog goed te keuren kredieten en dat niet mag worden aangewend voor nieuwe uitgaven (nieuwe projecten) die niet in de laatst goedgekeurde begroting waren opgenomen. Het voorlopig krediet dient in eerste instantie om te vermijden dat de dagelijkse werking van de overheid zou worden onderbroken. Een voorlopig krediet bedraagt per maand één twaalfde van het gelijknamige krediet in de laatst goedgekeurde begroting.

Synoniem: Voorlopige twaalfden.
Begroting, Definitief RSS
Verkrottingsheffing Gewestbelasting die tot doel had de verkrotting van woningen in het Vlaamse Gewest te bestrijden en te voorkomen. Vanaf 2017 wordt de heffingsbevoegdheid overgedragen aan de gemeenten.

Verwant begrip: Leegstandsheffing woning.
Definitief, Fiscaliteit RSS

Pagina 1 van 23