Overzicht begrippen

Zoeken
Begrip:
Omschrijving:
Categorie:

Wissen
Overzicht
Begrip Omschrijving Categorie
Abattement Een voetvrijstelling van belasting waardoor er op een gedeelte van de belastbare grondslag geen belasting verschuldigd is. Meer specifiek wordt het begrip ook gebruikt voor een (voet)vrijstelling van verkooprecht.

Verwante begrippen: Bij-abattement, Verkooprecht.
Definitief, Fiscaliteit RSS
Aanslagvoet Onder aanslagvoet verstaat men het toepasselijke tarief. De aanslagvoet kan forfaitair bepaald zijn als een vast bedrag, of procentueel. Definitief, Fiscaliteit RSS
Aanslagtermijn De periode waarbinnen een belasting geldig kan worden gevestigd. Definitief, Fiscaliteit RSS
Aanslagjaar Het aanslagjaar is het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is. Het aanslagjaar is het jaar waaraan de regelgeving voor de vestiging van de aanslag is gekoppeld.
Het aanslagjaar is te onderscheiden van het belastbaar tijdperk.
Definitief, Fiscaliteit RSS
Aanslagbiljet Het aanslagbiljet is het document dat aan de belastingplichtige wordt toegestuurd ter kennisgeving van de belasting die wordt gevestigd. Definitief, Fiscaliteit RSS
Aangifte Een verklaring van de belastingplichtige aan de hand waarvan de belastingheffende instantie (een belastingdienst) de verschuldigde belasting kan vaststellen. Aangifte wordt veelal gedaan door middel van een aangifteformulier (schriftelijk of digitaal). Definitief, Fiscaliteit RSS
Afcentiem Dit is een korting van één percent op het verschuldigde bedrag van een belasting van een andere overheid.

Verwant begrip: opcentiem.
Definitief, Fiscaliteit RSS
Ambtshalve ontheffing Wanneer een teveel aan belastingen werd ingekohierd, kan deze overbelasting ambtshalve worden kwijtgescholden. Dit kan wanneer de overbelasting te wijten is aan materiële vergissingen van de administratie, aan een dubbele belasting, of aan het licht komt door nieuwe bescheiden of feiten die de belastingplichtige aanbrengt. Definitief, Fiscaliteit RSS
Belastbaar feit Voorwerp op basis waarvan de belasting is georganiseerd. Een feit dat binnen het kader van een specifieke belasting “belastbaar” wordt geacht, onafhankelijk van de periodiciteit van heffing, omdat voldaan wordt aan de wettelijke vereisten om de belasting verschuldigd te maken. Definitief, Fiscaliteit RSS
Belastbare materie Datgene wat de belasting doet ontstaan, wat aanleiding geeft tot een heffing.
Bron: Parlementaire stukken Kamer van Volksvertegenwoordigers, docnr. 50k1186/007, blz. 157.
Definitief, Fiscaliteit RSS

Pagina 1 van 23